Utbildningsdepartementets delar i statens budget

Utbildningsdepartementet ansvarar för beredning av de delar i statens budget som rör bland annat studiestöd, utbildning och universitetsforskning, folkbildning samt ungdomspolitik.

Utbildningsdepartementets ansvarar för beredning av följande utgiftsområden

Utgiftsområde 15

Studiestöd
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Utbildningsdepartementet ansvarar för  beredning av följande anslag  inom utgiftsområde 17, Kultur, medier, trossamfund och fritid
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken
14:1 Bidrag till folkbildningen
14:2 Bidrag till tolkutbildning
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen
14:4 Särskilt utbildningsstöd

Regleringsbrev för verksamhet inom Utbildningsdepartementets ansvarsområden

När riksdagen har beslutat om statens budget utfärdar regeringen regleringsbrev för samtliga anslag. Regleringsbreven innehåller bland annat myndigheternas finansiella förutsättningar och prioriteringar av verksamhetens inriktning för budgetåret.

2019 års regleringsbrev för de anslag som Utbildningsdepartementet ansvarar för:

2019 års regleringsbrev för Utbildningsdepartementet på Ekonomistyrningsverkets webbplats

Kontakt

Budgetsekretariatet på Utbildningsdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00

Mer om statens budget

Den 15 november 2018 lämnade övergångsregeringen budgetpropositionen för 2019 till riksdagen. Den 12 december beslutade riksdagen om ramarna för statens utgifter. Riksdagens rambeslut innebär förändringar i förhållande till övergångsregeringens budgetförslag.