Statsrådsberedningens organisation

Uppdaterad

Statsrådsberedningen är indelad i flera kanslier. Chef för Statsrådsberedningen är statsminister Stefan Löfven. I Statsrådsberedningen finns också EU-minister Hans Dahlgren.

Närmast under statsråden är statssekreterarna. De biträder statsråden med planering, samordning och uppföljning av verksamheten.

Statsministern och statsministerns kansli

I statsministerns kansli finns en stab som hanterar statsministerns åtaganden. Staben arbetar också med regeringens övergripande politiska strategi. Det finns även en pressenhet som hanterar pressfrågor.

Nils Vikmång är statsministerns statssekreterare. Madeleine Harby Samuelsson och Karin Wallensteen är statssekreterare hos statsminister Stefan Löfven.

Nils Vikmång stödjer statsministern i dennes roll som regeringschef och myndighetschef för Regeringskansliet. Vidare ansvarar han närmast under statsministern för ledning och fördelning av arbetet i Statsrådsberedningen.

Madeleine Harby Samuelsson ansvarar för inrikes frågor och statsministerns planering. Karin Wallensteen ansvarar för utrikes frågor och säkerhetspolitiska rådet. I EU-frågor och bilaterala engagemang i Europa stöds statsministern av EU-ministerns statssekreterare (se "EU-ministerns kansli").

CV Nils Vikmång
CV Madeleine Harby Samuelsson
CV Karin Wallensteen

Samordningskansliet

De två regeringspartierna ska gemensamt driva regeringens arbete framåt och ha inflytande över besluten. För att säkra att den överenskomna politiken också blir den som genomförs finns ett samordningskansli i Statsrådsberedningen.

I samordningskansliet finns en statssekreterare från respektive regeringsparti. Statssekreterare i samordningskansliet är Mats Andersson och Maria Ferm.

CV Mats Andersson
CV Maria Ferm

EU-ministerns kansli

I EU-ministerns kansli finns en stab som hanterar EU-ministerns åtaganden. Det finns även en pressekreterare som hanterar pressfrågor.

Paula Carvalho Olovsson är statssekreterare hos EU-ministern. Hon har motsvarande uppgifter i förhållande till statsministern i EU-frågor och bilaterala engagemang i Europa.

CV Paula Carvalho Olovsson

Förvaltningschefen och förvaltningschefens kansli

Förvaltningschefen biträder, tillsammans med statsministerns statssekreterare och rättschefen i Statsrådsberedningen, statsministern i den löpande ledningen av Regeringskansliet. Förvaltningschefen i Regeringskansliet är även chef för Förvaltningsavdelningen och har sin organisatoriska placering i Statsrådsberedningen.

Förvaltningschefen ansvarar för Regeringskansliets övergripande planering samt för budget och uppföljning. Förvaltningschefen ansvarar också för administrativa frågor som rör flera departement eller flera kommittéer inom olika departements verksamhetsområden. Förvaltningschefen har under statsministerns statssekreterare dessutom ett övergripande ansvar för Statsrådsberedningens administration och lägger fram förslag till och följer upp Stats­rådsberedningens budget.

Förvaltningschefens kansli ger stöd till förvaltningschefen både i egenskap av förvaltningschef i Regeringskansliet och som chef för Förvaltningsavdelningen. Kansliet medverkar i en rad olika frågor om Regeringskansliets organisation, lokalförsörjning, utveckling och effektivisering av myndigheten Regeringskansliet samt fördelningsprocessen för Regeringskansliets myndighetsanslag.

Under förvaltningschefen finns en personaldirektör som leder och samordnar det gemensamma personalarbetet i Regeringskansliet. Personaldirektören har även ansvar för Statsrådsberedningens personalenhet.

Rättschefen och rättschefens kansli

Rättschefen i Statsrådsberedningen biträder, tillsammans med statsministerns statssekreterare och förvaltningschefen, statsministern i den löpande ledningen av Regeringskansliet. Rättschefen biträder även statsministern i rättsliga frågor.

Rättschefen i Statsrådsberedningen ansvarar för samordning inom Regeringskansliet i rättsliga och språkliga frågor i syfte att uppnå enhetlighet och hög kvalitet i lagstiftning och förvaltning. Rättschefen vakar över lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet vid beredningen av ärenden i Statsrådsberedningen.

Rättschefens kansli biträder rättschefen och är Statsrådsberedningens rättssekretariat. Kansliet har till uppgift att bistå vid den samordning av Regeringskansliet som Statsrådsberedningen svarar för. Vidare stödjer kansliet statsministern och den övriga politiska ledningen i Statsrådsberedningen i rättsliga frågor och har ett särskilt ansvar för regeringsarbetet. Kansliet deltar också i arbetet med att utveckla Regeringskansliet som myndighet.

I rättschefens kansli finns även expeditionen för regeringsprotokollet.

Granskningskansliet

Granskningskansliet verkar inom Regeringskansliet för enhetlighet och hög kvalitet i lagstiftningen, med ett särskilt ansvar för att språket ska vara vårdat, enkelt och begripligt.

Kansliet utövar juridisk och språklig kvalitetskontroll av lagstiftning från alla departement, arbetar med rådgivning samt medverkar vid utbildning och annat utvecklingsarbete. Dessutom ansvarar kansliet för EU-språkvården.

EU-språkvården

Vidare har kansliet ett ansvar för elektroniskt kungörande av författningar i Svensk författningssamling (SFS) och svarar för Regeringskansliets rättsdatabaser samt för Regeringskansliets kontakter med Lagrådet.

Kansliet för samordning av EU-frågorna

EU-kansliet är en tjänstemannaorganisation som ansvarar för att samordna Regeringskansliets EU-arbete. EU-kansliet samordnar övergripande EU-frågor, såsom frågor kring EU:s fördrag och långtidsbudget, vissa informationsfrågor, EU-rättsliga frågor och främjar anställningar av svenska medborgare i EU:s institutioner samt mål vid Europeiska unionens domstol och Efta-domstolen.

Vidare granskar kansliet regeringens lagrådsremisser och propositioner ur EU-rättslig synvinkel och samordnar svenskt genomförande av EU-rätten.

Kansliet för utrikes frågor och säkerhetspolitiska rådet

I Statsrådsberedningen finns ett kansli till stöd för statsministern i utrikes frågor. Kansliet hanterar även det säkerhetspolitiska rådet.

Innovationsrådets kansli

I Statsrådsberedningen finns ett särskilt kansli till stöd för Nationella innovationsrådet. Innovationsrådets uppgift är bland annat att utveckla Sverige som innovationsnation och stärka Sveriges konkurrenskraft.

Nationella innovationsrådet

Internrevisionen

Internrevisionen har till uppgift att utföra intern revision av all verksamhet inom Regeringskansliet, inklusive kommittéväsendet och utrikesrepresentationen.

Revisionen ska bland annat avse en självständig granskning av Regeringskansliets interna styrning och kontroll samt hur Regeringskansliet fullgör sina ekonomiska redovisningsskyldigheter.