Ibrahim Baylan

Ibrahim Baylan, Närings­minister

Näringsminister

Näringsdepartementet

Aktuellt från Ibrahim Baylan

Regeringskansliet

För företagare med anledning av covid-19

Många företagare hör av sig till Regeringskansliet med frågor om de åtgärder som regeringen har vidtagit för att stödja och underlätta för företag att ta sig igenom den här krisen. Här finns samlad information om dessa åtgärder.

Foto: Johnér bildbyrå

Sverige ställer om till en cirkulär ekonomi

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för cirkulär ekonomi som pekar ut riktningen och ambitionen för en långsiktig och hållbar omställning av samhället. Detta är en viktig del för att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland.

Innehåll från Ibrahim Baylan

Prenumerera

Totalt 702 träffar.

 • Näringsdepartementets delar i budgetpropositionen för 2021

  Här kan du läsa om satsningarna som görs i budgetpropositionen för 2021 inom Näringsdepartementets områden. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Tillskott till RISE för att modernisera och komplettera testbäddar för bioraffinaderier

  För att accelerera omställningen till en resurseffektiv och cirkulär bioekonomi med låga utsläpp av växthusgaser krävs tillgång till test- och demonstrationsmiljöer som påskyndar kommersialiseringen av nya teknologier, produkter och tjänster. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen därför en förstärkning av RISE med 200 miljoner kronor 2021 för att utveckla och modernisera testbäddar för bioraffinaderi runt om i Sverige. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Fordonsstrategisk forskning och innovation förstärks med stöd till arbetsmaskiner

  Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att Programmet för fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) förstärks med 50 miljoner kronor 2021. Stödet ska gå till forskning och utveckling för arbetsmaskiner i syfte att minska växthusgasutsläppen från arbetsmaskiner och stärka svensk fordonsindustris konkurrenskraft. För 2022 beräknas 50 miljoner kronor behöva tillföras för ändamålet. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Regeringen satsar ytterligare 80 miljoner kronor på upprustningen av Göta kanal

  I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen en satsning på ytterligare 80 miljoner kronor för upprustningen av det kulturhistoriskt värdefulla byggnadsverket Göta kanal. Utöver detta fördubblas också det årliga underhållsanslaget och blir totalt 40 miljoner kronor per år. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Regeringen satsar medel för medfinansiering av Fonden för en rättvis omställning

  I budgetpropositionen för 2021 anslår regeringen 150 miljoner kronor 2021 för att medfinansiera EU:s satsning på klimatomställning genom Fonden för en rättvis omställning (JTF) för programperioden 2021–2027. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Tillskott till RISE för att agera svenskt organ för certifiering av medicintekniska produkter

  Coronapandemin understryker behovet av att utveckling och testning av medicintekniska innovationer fortsatt sker i Sverige. En viktig förutsättning för detta är tillgång till nationella organ för certifiering av medicintekniska produkter. I höständringsbudgeten föreslår regeringen därför en förstärkning av anslaget till RISE med 15 miljoner kronor under 2020 som ska möjliggöra för bolaget att även fortsättningsvis vara verksamt som anmält organ enligt EU:s regelverk. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Sverige deltar i industriella samarbetsprojekt för att möta globala utmaningar

  Industriella samarbetsprojekt är ett effektivt sätt att genom europeisk industripolitik stärka industriella ekosystem. Svenskt deltagande i industriella samarbetsprojekt stärker Sveriges långsiktiga konkurrenskraft och främjar en snabb omställning till ett hållbart samhälle. Regeringen föreslår i budgetpropositionen 2021 en satsning om 200 miljoner kronor 2021, och beräknar att 200 miljoner kronor 2022 och 70 miljoner kronor 2023–2027 behöver tillföras för ändamålet. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Förstärkta resurser för korttidsarbete

  I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att Tillväxtverkets förvaltningsresurser för korttidsarbete ökas med 7 miljoner kronor. Detta då myndigheten, under 2021 bedöms behöva genomföra mer arbete kopplat till administration och kontroll än tidigare beräknat. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Insatser för att öka möjlighet till återvinning av metaller

  Sekundär utvinning av metaller är ett växande alternativ till primär brytning. För att åstadkomma sekundär utvinning på ett strukturerat och tillförlitligt sätt behöver bland annat kartläggning, statistik och spårbarhet utvecklas. För att främja övergången till en cirkulär ekonomi ökar nu regeringen möjligheterna till återvinning och sekundär utvinning av metaller. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen därför en satsning på 25 miljoner kronor 2021 för Sveriges geologiska undersökning (SGU). I satsningen föreslås också Naturvårdsverket få ta del av medlen för att bidra till arbetet. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Återstart av besöksnäringen

  Besöksnäringens omställning och hållbara utveckling stärker den svenska konkurrenskraften och skapar förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag över hela landet. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen därför satsningar på 120 miljoner kronor under 2021 för insatser som ska bidra till omställning och utveckling mot en hållbar besöksnäring i hela Sverige. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.