Närings­departementet

Näringsdepartementet har ansvar för frågor som rör bolag med statligt ägande, näringsliv, innovation, landsbygd, livsmedel och regional tillväxt.

Ansvariga statsråd

Ibrahim Baylan Samordnings- och energi­minister
Ibrahim Baylan Närings­minister
Jennie Nilsson, landsbygdsminister
Jennie Nilsson Landsbygds­minister

Aktuellt från Näringsdepartementet

 • Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2019

  Bild: Regeringskansliet

  Informationsmaterialet innehåller en sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft kring halvårsskiftet 2019.

 • Regeringen vill se nödåtgärder för Östersjötorsken

  Pressmeddelande
  Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

  Sverige anordnade den 3 juni ett möte med representanter från alla Östersjöländer och EU-kommissionen om den allvarliga situationen som råder för torsken i Östersjön. Sveriges regering önskar se ett förbud av torskfiske i östra Östersjön redan i år.

Innehåll från Näringsdepartementet

Prenumerera

Totalt 5605 träffar.

 • Förlängd tid för redovisning av uppdrag att utreda gränsdragning mellan förvaltning av vilt och fisk och användning av vilda djur i forskning

  Regeringen bifaller Statens jordbruksverks begäran och förlänger tiden för redovisning av uppdraget att utreda gränsdragning mellan förvaltning av vilt och fisk och användning av vilda djur i forskning till den 1 september 2019.

 • Uppdrag att utvärdera djurvälfärden vid träning inför prov och vid anlagstest i vilthägn

  Regeringen uppdrar åt Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) och Naturvårdsverket att utreda om träning inför prov och anlagstest i vilthägn medför ett lidande för de inblandade djuren. Vidare ska även samhällsnyttan det medför att träna hundar inför prov och genomföra anlagstest av hundar i hägn analyseras. Även möjliga alternativ till att använda levande djur vid träning av hundar inför prov och vid genomförande av anlagstest ska analyseras. Under uppdragets genomförande ska synpunkter inhämtas från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), det vetenskapliga rådet för djurskyddsfrågor vid Sveriges lantbruksuniversitet och länsstyrelsen. Synpunkter ska även inhämtas från berörda intresseorganisationer och andra berörda aktörer. Uppdraget ska samordnas av Jordbruksverket och redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 december 2020.

 • Uppdrag att utse nationella referenslaboratorier för växtskadegörare

  Regeringen beslutar att Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) ska utse ett eller flera nationella referenslaboratorier med avseende på växtskadegörare.

 • Uppdrag att utreda behovet av grytanlagsprov med levande grävling

  Naturvårdverket och Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) ska tillsammans och efter att ha inhämtat synpunkter från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) utreda behovet av grytanlagsprov med levande grävling, för att klarlägga i vilken utsträckning det fortfarande finns intressen som motiverar att grytanlagsprov med levande grävling ska få ske. Synpunkter och erfarenheter ska inhämtas från andra berörda myndigheter, universitet och högskolor och intresseorganisationer. En bedömning av grävlingarnas lidande vid proven ska vid behov inhämtas från Sveriges lantbruksuniversitets vetenskapliga råd för djurskyddsfrågor. Uppdraget ska samordnas av Naturvårdsverket och redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 juli 2020.

 • Uppdrag att analysera behovet av ytterligare djurskyddskrav vid utsättning av djur

  Regeringen uppdrar åt Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) att utreda om det finns behov av att ytterligare reglera djurskyddet vid utsättning av djur för jakt- och fiskeändamål. Vidare ska förhållandet till bestämmelser i djurskydds-, jakt- och fiskelagstiftningen analyseras. Uppdraget ska innefatta en analys av vilka konsekvenser det kan medföra att ytterligare reglera djur-skyddet vid utsättning av djur. Vid behov ska författningsförslag lämnas. Uppdraget ska genomföras i nära dialog med Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Synpunkter ska även inhämtas från andra berörda myndigheter, intresseorganisationer och aktörer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 september 2020.

 • Miljardstöd till Sveriges lantbrukare efter torkan 2018 börjar betalas ut

  Fredag 5 juli påbörjas utbetalningen av del två av regeringens nationella krispaket till Sveriges lantbrukare efter förra sommarens svåra torka. Drygt 1 miljard kronor kommer att betalas ut av Jordbruksverket den 5 juli till torkdrabbade lantbrukare som har beviljats krisstöd. 96 procent av de som sökt krisstödet kommer att få pengar i första utbetalningen.

 • Uppdrag om hur ett frivilligt program för återköp av ålfiskerätter kan införas i Sverige

  Regeringen uppdrar åt Havs- och vattenmyndigheten att utreda hur ett frivilligt program för återköp av ålfiskerätter kan genomföras. Havs- och vattenmyndigheten ska genomföra uppdraget i dialog med Statens jordbruksverk. Redovisningen av uppdraget ska innehålla en kostnadsberäkning, en analys av beståndseffekter och samhällsekonomiska konsekvenser, inklusive datainsamling från fångster och provfiske. Redovisningen ska innehålla förslag på hur uppdraget kan finansieras och i de fall det krävs också innehålla författningsförslag. Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 december 2019.

 • Uppdrag att utreda och lämna förslag på finansieringen av förvaltningen av klövvilt

  Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket att utreda finansieringen av förvaltningen av klövvilt, främst älg och kronhjort. Naturvårdsverket ska lämna förslag på hur ett system med avgift per registrerade områden (områdesfinansiering) kan genomföras, inklusive de författningsförslag som krävs för att införa systemet. Vid genomförandet av uppdraget ska Naturvårdsverket på lämpligt sätt tillvarata de kunskaper och erfarenheter som finns hos andra berörda myndigheter, intresseorganisationer och aktörer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 oktober 2020.

 • Ibrahim Baylan besöker Cementa

  Onsdag 3 juli reser näringsminister Ibrahim Baylan till Slite för besök hos byggmaterialföretaget Cementa.

 • Uppdrag att avveckla den utökade nyckelbiotopsinventeringen

  Regeringen uppdrar åt Skogsstyrelsen att avveckla den utökade nyckelbiotopsinventeringen, vilken regeringen den 17 maj 2018 gav Skogsstyrelsen i uppdrag att genomföra (N2018/03141/SK m.fl.) Skogsstyrelsen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 juni 2020.