Kulturdepartementets organisation

Uppdaterad

Kulturdepartementet leds av kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind. På departementet arbetar cirka 100 personer. De allra flesta är opolitiska tjänstemän och arbetar kvar även om regeringen eller en minister byts ut.

Politisk ledning

Närmast under statsrådet, det vill säga ministern, är det statssekreteraren som leder det dagliga arbetet. I departementet finns det också politiskt sakkunniga och en pressekreterare med uppgift att vara politiska medarbetare till statsrådet. Pressekreteraren ansvarar för kontakten med journalister. Statsrådet och de politiskt anställda lämnar, till skillnad från övriga tjänstemän i Regeringskansliet, sina poster vid ett regeringsskifte.

Chefstjänstemän

Vid sidan av statssekreteraren finns i Kulturdepartementet en chefstjänsteman som inte är politiskt rekryterad; expeditions- och rättschefen. Expeditions- och rättschefen svarar bland annat för att förslag till lagar och andra författningar utarbetas och för att ärenden handläggs på ett lagenligt, följdriktigt och enhetligt sätt.

Sakenheter och sekretariat

På departementet finns fyra sakenheter och tre sekretariat som leds av icke politiskt tillsatta tjänstemän. Departementets sakenheter sköter tillsammans med rättssekretariatet det löpande arbetet inom de olika sakfrågorna. På enheterna handläggs ärenden innan regeringen fattar beslut. En av enheternas viktigaste uppgifter är att ta fram underlag för regeringens propositioner inom sitt ansvarsområde. Enheterna sköter också kontakterna med departementets myndigheter.

Enheten för civila samhället och nationella minoriteter

Enheten för civila samhället och nationella minoriteter ansvarar för frågor och ärenden om:

 • samordning och utveckling av allmänna frågor om det civila samhällets villkor,
 • samordning av statsbidrag till det civila samhällets organisationer,
 • bidrag till och allmänna frågor om allmänna samlingslokaler,
 • samordning och utveckling av ungdomspolitiska frågor, inklusive de ungdomspolitiska målen och den sektorövergripande målstrukturen för ungdomspolitiken,
 • ungdomsorganisationernas villkor och utveckling,
 • idrott,
 • trossamfund,
 • begravningsverksamhet,
 • nationella minoriteter i Sverige, samt samordning och utveckling av sådana frågor, och
 • det samiska folkets språk och kultur.

Enheten för konstarterna

Enheten för konstarterna ansvarar för frågor och ärenden om:

 • bildkonst,
 • konstmuseer,
 • bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter,
 • bidrag till konstnärlig gestaltning,
 • ersättningar och bidrag till konstnärer,
 • stöd till regional kulturverksamhet,
 • scenkonst,
 • bidrag till icke-statliga kulturlokaler,
 • statliga insatser för den kommunala kulturskolan, och
 • film.

Enheten ansvarar vidare för samordning i departementet av barn- och ungdomsfrågor, frågor om jämställdhet inom kulturområdet, kulturlivets internationalisering och nordiskt samarbete inom kultur- och medieområdet.

Enheten för kulturarv och livsmiljö

Enheten för kulturarv och livsmiljö ansvarar för frågor och ärenden om:

 • arkitektur,
 • arkiv,
 • form och design,
 • hemslöjd,
 • kulturmiljö,
 • museer, och
 • svenska språket.

Enheten ansvarar för samordning i departementet av forskningsfrågor inom kulturområdet, frågor om kulturella och kreativa näringar samt miljöfrågor. Enheten ansvarar för samordning i departementet av belöningsärendena Illis quorum meruere labores och Professors namn samt för beredning av ordensärenden.

Enheten för medier och demokrati

Enheten för medier och demokrati ansvarar för frågor och ärenden om:

 • dagspress,
 • nya medietjänster,
 • radio och television,
 • tillgänglighet till medier,
 • insatser mot skadlig mediepåverkan,
 • allmänna val och frågor om valdeltagande,
 • förtroendevaldas villkor,
 • medborgarnas inflytande och delaktighet i demokratiska beslutsprocesser,
 • värna det demokratiska samtalet mot hot och hat, och
 • värna demokratin mot antidemokratiska aktörer.

Rättssekretariatet

Rättssekretariatet ansvarar för lagstiftningsärenden och annat författningsarbete. Enheten svarar vidare för:

 • att lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet iakttas i arbetet i departementet,
 • utredningar och upplysningar i rättsliga frågor,
 • medverkan i internationella förhandlingar med rättslig anknytning,
 • stöd till expeditions- och rättschefen, och
 • övergripande kvalitetssäkringsfrågor.

Internationella sekretariatet

Internationella sekretariatet ansvarar för:

 • övergripande samordning och utveckling av departementets internationella arbete,
 • samordning av EU-frågor,
 • planering och samordning av departementsledningens internationella möten, besök och resor,
 • frågor som rör kulturråd vid svenska beskickningar,
 • stöd och rådgivning till departementsledningen samt departementets enheter och sekretariat i EU-frågor och andra internationella frågor, och
 • vissa andra internationella frågor som rör mer än en enhet.

Sekretariatet för ledningsstöd och styrning

Sekretariatet för ledningsstöd och styrning ansvarar för lednings- och verksamhetsstöd för hela departementet och departementets kommittéer. Sekretariatet består av:

 • gruppen för personalfrågor,
 • funktionen för internekonomi och verksamhetsplanering, samt
 • funktionen för budgetsamordning och övergripande myndighetsstyrning.