Justitie­departementet

Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården samt för migrations- och asylfrågor och krisberedskap. Justitiedepartementet ansvarar för lagstiftningen inom områdena statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.

Aktuellt från Justitiedepartementet

Betänkande om migrationspolitiken överlämnat

Den parlamentariskt sammansatta kommittén om migrationspolitiken har i dag överlämnat betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54) till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Kommitténs ordförande har varit kammarrättspresident Thomas Rolén. Samtliga riksdagspartier har varit representerade i kommittén.

Ändrade bestämmelser om fotografier och fingeravtryck

Regeringen föreslår en ny bestämmelse i utlänningslagen som innebär att utlänningar i vissa fall är skyldiga att låta sig fotograferas och lämna fingeravtryck till SIS vid gränskontroll eller inre utlänningskontroll då polisen kontrollerar att en person har laglig rätt att vistas i Sverige.

Större möjligheter att förvandla obetalda böter till fängelse

För att obetalda böter ska kunna förvandlas till fängelse i fler fall föreslår regeringen att kravet på att det ska vara uppenbart att den bötfällde av tredska inte har betalat sina böter ska tas bort.

Regelverket om preskription av brott och straff ses över

Regeringen har fattat beslut om att ge en utredare i uppdrag att ta fram ett modernt regelverk om preskription. Det ska i högre utsträckning än i dag säkerställa att brott kan lagföras och vara anpassat till den kriminaltekniska utvecklingen.

Innehåll från Justitiedepartementet

Prenumerera

Totalt 5732 träffar.