Justitie­departementet

Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården samt för migrations- och asylfrågor och krisberedskap. Justitiedepartementet ansvarar för lagstiftningen inom områdena statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.

Aktuellt från Justitiedepartementet

  • Parlamentarisk kommitté ska utreda migrationspolitiken

    Regeringen har beslutat att en parlamentarisk kommitté får i uppdrag att utreda den framtida svenska migrationspolitiken. Det presenterade justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i dag vid en pressträff.

    Kommittén ska ta ställning till utformningen av politiken i syfte att fastställa en ordning som är långsiktigt hållbar. Migrationspolitiken ska i en föränderlig omvärld minska behovet av tillfälliga lösningar och säkerställa en permanent ordning med ett brett stöd i den svenska riksdagen. Migrationspolitiken ska vara human, rättssäker och effektiv.

  • Utredning föreslår kriminalisering av att låta barn bevittna brott och uppmaning till självmord

    Regeringen har mottagit betänkandet Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord. Utredningen föreslår bland annat att det ska införas särskilda straffbestämmelser om barnfridsbrott och om uppmaning till självmord. Utredningens betänkande kommer nu att remitteras.

Sverige behöver snara reformer som stärker bekämpningen av mutor i utlandet

Den 12 juni höll justitie-och migrationsminister Morgan Johansson pressträff tillsammans med ordföranden för OECD:s arbetsgrupp mot mutor, Drago Kos.

Pressträffen avslutade ett två dagar långt besök av en högnivådelegation från OECD:s Arbetsgrupp mot mutor i internationella affärsförbindelser. Delegationen har träffat bland andra Morgan Johansson för att diskutera hur Sverige ska efterleva OECD:s konvention om bekämpande av bestickning av utländska offentliga tjänstemän i internationella affärsförbindelser.

Sverige har stått värd för expertmöte om tribunal

Den 3 juni stod Sverige värd för ett expertmöte på tjänstemannanivå med deltagare från elva EU-länder, bland annat Sverige, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Nederländerna, samt företrädare för EU och FN. Under mötet i Stockholm har tjänstemännen diskuterat frågor kopplat till ansvarsutkrävande för brott begångna i konflikterna i Syrien respektive Irak.

Med anledning av mötet var inrikesminister Mikael Damberg tillgänglig för kommentarer vid en pressträff, som kan ses i efterhand.

Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation

I ett utkast till lagrådsremiss föreslås ett särskilt straffansvar för den som har vissa former av samröre med en terroristorganisation om gärningen är ägnad att främja, stärka eller understödja terroristorganisationen. Förslagen har skickats ut på remiss.

Den tillfälliga lagen förlängs i två år

Regeringen föreslår i en proposition att lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige ska fortsätta att gälla till och med den 19 juli 2021. I propositionen föreslås också att den tillfälliga lagen ska ändras så att alternativt skyddsbehövande och flyktingar får samma rätt till familjeåterförening.

Innehåll från Justitiedepartementet

Prenumerera

Totalt 4977 träffar.