Arbetsmarknadsdepartementets organisation

Uppdaterad

Arbetsmarknadsdepartementet har två statsråd. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark är departementschef. Åsa Lindhagen är jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Politisk ledning

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark är departe­mentschef. Hennes statssekreterare Roger Mörtvik och Linda Grape leder tillsammans med Karin Strandås, statssekreterare hos Åsa Lindhagen, det dagliga arbetet med bland annat planering, samordning och uppföljning av verksamheten. 

Statsråden och statssekreterarna har även politiskt sakkunniga tjänstemän i sina staber, som bistår ledningen i det politiska arbetet med underlag, politiska bedömningar, planering och samordning och mediekontakter.

Opolitiskt tillsatta tjänstemän

Enheter och sekretariat

På departementet finns expeditionschefens kansli, två sekretariat och sex sakenheter som leds av icke poli­tiskt tillsatta tjänstemän.

Expeditionschefen, rättschefen och den administrativa chefen biträder statsråden när det gäller planering, samordning och arbetsledning.

Sakenheterna förbereder ärenden innan regeringen fattar beslut. Här ingår bland annat arbetet med propo­sitioner, förvaltningsärenden, budget- och styrningsfrågor gentemot myndigheter samt utvecklingsarbete i form av egna utredningar, utredningsuppdrag med mera. Även EU-förhandlingar och internationella uppdrag ingår på samma sätt i enheternas arbete. Sekretariaten och kansliet ger stöd till hela departementet utifrån sina respektive ansvarsområden.

Expeditionschefens kansli
Kansliet svarar under expeditionschefen bland annat för att lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet iakttas vid beredningen av departementets ären­den. 

Rättssekretariatet
Rättssekretariatet svarar under rättschefen för utarbetandet av förslag till lagrådsremisser, lagpropositioner och annat författningsarbete. Sekreta­riatet deltar också i utarbetandet av andra propositioner och regeringsskrivelser, svarar för samordning och genomförande av EU:s regler och svarar för juridisk kvalitetssäkring och för att lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet iakttas i arbetet inom departementet. Sekretariatet ger även råd i rättsliga frågor till departe­mentsledningen och övriga enheter.

Sekretariatet för verksamhetsstöd
Sekretariatet för verksamhetsstöd ansvarar för stöd till departementet samt samordning och utveckling av departementets arbete med statens budget, myndig­hetsstyrning, verksamhetsstyrning, uppföljning av verksamheten, redovisning och strategisk kompetens- och resursplanering samt övergripande organisations- och personalpolitiska frågor som rör departementet och dess kommittéer. Inom sekretariatet finns en personalfunktion som leds av en personalchef. Inom sekretariatet finns också departementets analysfunktion som leds av en analyschef.

Sekretariatet ansvarar även för förvaltnings- och utvecklingsfrågor som rör Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

Arbetsmarknadsenheten
Arbetsmarknadsenheten svarar för frågor och ärenden om arbetsförmedling, arbetsmarknadspolitiska pro­gram, nyanländas etablering på arbetsmarknaden, arbetslöshetsförsäkring, aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning. Enheten svarar även för arbets­livsinriktad rehabilitering och andra arbetsmarknads­politiska frågor som gäller personer med funktionsned­sättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt Euro­peiska socialfonden inom EU:s strukturfonder och Europeiska Globaliseringsfonden (EGF).

Inom enhetens ansvarsområde ligger förvalt­nings-och utvecklingsfrågor som rör Arbetsförmed­lingen, Rådet för Europeiska Socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet), Inspektionen för Arbetslöshets­försäkringen samt Stiftelsen Utbildning Nordkalotten.

Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö
Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö svarar för frågor och ärenden om arbetsrätt, arbetsmiljö och arbetstid, lönebildning, statlig lönegaranti vid konkurs samt utveck­ling inom arbetslivsområdet.

Enhetens ansvarsområde omfattar även förvaltnings- och utvecklingsfrågor som rör Arbetsmiljöverket, Arbetsdomstolen, Medlingsinstitutet, Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar, Nämnden för styrelserepre­sentationsfrågor, Svenska ILO-kommittén och Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Jämställdhetsenheten
Jämställdhetsenheten svarar för frågor och ärenden om samordning och utveckling av jämställdhetspolitiska frågor, inklusive jämställdhetsintegrering och annan metodutveckling för att genomföra regeringens jämställdhetspolitik. 

Enheten svarar för förvaltnings- och utvecklingsfrågor som rör Jämställdhetsmyndigheten. 

Enheten för integration och arbetet mot segregation
Enheten ansvarar för övergripande samordning och utveckling av utrikes föddas etablering i det svenska samhället och andra frågor som rör utrikes föddas delaktighet i arbets- och samhällslivet. Hit hör frågor om mottagande och bosättning av nyanlända, ersättningar till kommunerna för mottagande av flyktingar som fått uppehållstillstånd, samhällsorientering, auktorisation av tolkar och översättare samt hemutrustningslån. Enheten ansvarar också för samordning och utveckling av frågor för att minska och motverka segregation på nationell, regional och lokal nivå.

Enheten svarar för förvaltnings- och utvecklingsfrågor som rör Delegationen mot segregation. 

Enheten för diskrimineringsfrågor, mänskliga rättigheter och barnrättspolitik
Enheten ansvarar för samordning och utveckling av frågor om de mänskliga rättigheterna på nationell nivå. Enheten ansvarar också för frågor om diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Enhetens ansvarsområde omfattar även frågor om rasism och liknande former av fientlighet. Även situationen för homo-, bi- och transsexuella och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck på nationell nivå, samt samordning och utveckling av sådana frågor ingår i enhetens ansvarsområde. Enheten ansvarar även för barnrättspolitik, innefattande samordning och utveckling av frågor som rör barnets rättigheter och andra barnfrågor. 

Enheten svarar för förvaltnings- och utvecklingsfrågor som rör Diskrimineringsombudsmannen, Nämnden mot diskriminering och Barnombudsmannen. 

Enheten för EU och internationella frågor 
Enheten för EU och internationella frågor svarar för departementets EU-samordning och för att koordinera internationellt arbetet på departemen­tet. Enheten ansvarar även för vissa sysselsättningsfrågor inom EU, frågor och ärenden som rör Internationella arbetsorganisationen (ILO), Europeiska sociala stadgan samt samordningen av departementets arbete inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), Nordiska ministerrådet, och övriga internationella frågor. Enheten sköter också planering, samordning och genomförande av departementsledningens internatio­nella resor och besök. Den bistår även departe­mentsledningen liksom enheter och sekretariat med stöd och rådgivning i EU-frågor och internationella frågor.