Arbetsmarknads­­departementet

Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för frågor och ärenden som rör arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Departementet ansvarar också för arbetet för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män och mänskliga rättigheter på nationell nivå. Dessutom ansvarar departementet för arbetet för integration, mot segregation, rasism och diskriminering samt för att stärka hbtq-personers och barns rättigheter.

Aktuellt från Arbetsmarknadsdepartementet

Foto: Regeringskansliet

Åsa Lindhagen höll ett digitalt möte med Barnrättsdelegationen

Måndagen den 23 mars samlade jämställdhetsminister Åsa Lindhagen Barnrättsdelegation för att ta del av organisationernas tankar om barns och ungas situation och risk för ökad utsatthet på grund av det nya coronaviruset.

Bild: Regeringskansliet

Tillfälligt slopad karensdag för fler grupper

Det tillfälligt slopade karensavdraget ska inte bara omfatta personer i anställning, företagare och personer med arbetslöshetsersättning utan även personer med aktivitetsstöd, etableringsersättning och utvecklingsersättning. Detta ska även gälla för förslaget om att temporärt upphäva kravet på läkarintyg från och med den åttonde kalenderdagen.

Åsa Lindhagen sitter i en soffa och pratar med Unizons generalsekreterare Olga Persson.
Åsa Lindhagen träffar Unizons generalsekreterare Olga Persson. Foto: Kajsa Edqvist/Regeringskansliet

Åsa Lindhagen i möte med kvinno- och tjejjourer om utsatthet i hemmet

Torsdagen den 19 mars höll jämställdhetsminister Åsa Lindhagen möten med riksförbundet Unizon och Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks), för att få mer kunskap om hur kvinnor och barn som lever med våld i hemmet blir extra utsatta på grund av det nya coronaviruset.

Bild: Regeringskansliet

Undantag tillåts för användning av skyddsmask 90

Idag har Arbetsmiljöverket beslutat om en ny tillfällig föreskrift som möjliggör att skyddsmask 90 ska kunna användas av vårdpersonalen, polis och räddningstjänst. Undantaget gäller till och med den 31 december 2020.

Reformering av Arbetsförmedlingen

Ett arbete för att reformera Arbetsförmedlingen har påbörjats. För regeringen är det viktigt att en arbetssökande som behöver stöd för att hitta ett jobb ska kunna få det oavsett var i landet man bor. Reformeringsarbetet måste också ske ordnat.

Barnkonventionen som svensk lag

I juni 2018 röstade riksdagen för regeringens förslag att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag. Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter trädde i kraft den 1 januari 2020.

Utvidgad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden

Regering har beslutat om en lagrådsremiss för att Sverige ska implementera EU:s ändringsdirektiv till utstationeringsdirektivet. Regeringen föreslår också skärpta regler om anmälningsskyldighet vid utstationering och att tillträdesrätten för regionala skyddsombud ska utvidgas.

Satsningar för bättre mottagande och etablering av nyanlända

Regeringen har beslutat om regleringsbrev för 2020 som avser området nyanlända invandrares etablering. Bland annat ska medel tillföras kommuner som de senaste åren haft ett högt flyktingmottagande.

Innehåll från Arbetsmarknadsdepartementet

Prenumerera

Totalt 1970 träffar.