Europa 2020-strategin

Europa 2020 är EU:s gemensamma strategi för tillväxt och sysselsättning. Strategin har tre övergripande prioriteringar: smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla.

En viktig del av Europa 2020-strategin är kvantitativa mål på EU-nivå inom fem områden: sysselsättning, social delaktighet, utbildning, forskning och utveckling samt klimat och energi. Målen fastställdes av Europeiska rådet i juni 2010 och ska vara uppfyllda senast 2020. De övergripande målen är inbördes förbundna och ömsesidigt förstärkande och ska uppnås genom åtgärder på både nationell nivå och EU-nivå.
Medlemsstaterna har även fastställt nationella mål inom samma områden med hänsyn till sina relativa utgångslägen och nationella förutsättningar. Uppnådda framsteg avseende de nationella målen redovisas till EU-kommissionen i nationella reformprogram som överlämnas i april varje år.

Innehåll om Europa 2020-strategin

Prenumerera

Totalt 41 träffar.

 • Jobb och tillväxt i fokus på EU-möte

  EU:s arbetsmarknadsministrar diskuterade sysselsättning och socialpolitik inom ramen för EU:s planeringstermin för 2016. På rådsmötet i Bryssel 7 mars behandlades även den nya kompetensagenda som kommissionen ska presentera i vår. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson representerade Sverige vid mötet.

 • Jobb och jämställdhet på EU-möte

  Arbetsmarknadsministrarna ska föra en debatt om sysselsättning och socialpolitik inför Europeiska rådets möte i mars. Dessutom väntas medlemsländerna återigen uppmana EU-kommissionen att presentera en jämställdhetsstrategi. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson representerar Sverige på rådsmötet i Bryssel den 7 mars.

 • Genomförandet av EU:s Östersjöstrategi tar ny fart

  I dag fattade regeringen beslut om ett tjugotal nya uppdrag till svenska myndigheter om att aktivt bidra till genomförandet av EU:s Östersjöstrategi. Enligt de nya uppdragen ska myndigheterna utveckla samverkansformer i Östersjöregionen som förstärker det långsiktiga tvärsektoriella samarbetet, samt medverka till genomförande av strategins handlingsplan. Tillväxtverket får en central roll och blir sammankallande för ett särskilt inrättat nationellt Östersjönätverk.

 • ESI-fonderna i fokus när sammanhållningspolitiken diskuterades

  När EU:s sammanhållningspolitik ska diskuterades på Allmänna rådet den 18 november hade ordförandeskapet valt att samlat diskutera tre övergripande frågor kopplade till de Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna). Statssekreterare Elisabeth Backteman deltog vid mötet som hölls i Bryssel.

 • Allmänna rådet diskuterar klimatsnål ekonomi

  När EU:s sammanhållningspolitik ska diskuteras på Allmänna rådet den 18 november har ordförandeskapet valt att samlat diskutera tre övergripande frågor kopplade till de Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna). Elisabeth Backteman, statssekreterare vid Näringsdepartementet, deltar vid mötet som hålls i Bryssel.

 • Ministrar diskuterade sysselsättning och hälsa i EU

  EU:s arbetsmarknadsministrar antog riktlinjer för medlemsländernas sysselsättningspolitik på rådsmötet i Luxemburg den 17-18 juni. Dessutom kom hälsoministrarna överens om nya regler för medicintekniska produkter. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström och statssekreterare Pernilla Baralt deltog i mötet.

 • Aida Hadzialic diskuterar yrkesutbildningar på ministermöte i Riga

  Den 22 juni reser gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic till Riga för att delta i ett ministermöte kring yrkesutbildningar. Inom ramen för det fördjupade samarbetet inom yrkesutbildningen ska en kommuniké antas av ministrar som ansvarar för yrkesutbildning, Kommissionen och arbetsmarknadens parter på EU-nivå. Kommunikén ska bland annat innehålla de medellånga målen för yrkesutbildningen under perioden 2015-2020.

 • Rådsmöte om sysselsättning och hälsa

  Ministrarna i EU med ansvar för sysselsättning ska diskutera genomförandet av medlemsländernas sysselsättningspolitik. Även jämställdhet och hälsofrågor ska diskuteras på rådsmötet i Luxemburg den 18-19 juni. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström och statssekreterare Pernilla Baralt deltar.

 • Ylva Johansson till ministerrådsmöte i Luxemburg

  Den 18 juni deltar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson vid EU:s ministerrådsmöte för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO) i Luxemburg.

 • EU:s tillväxtstrategi ses över i halvtid

  En revidering av EU:s gemensamma tillväxt-och sysselsättningsstrategi, Europa 2020, stod högst på dagordningen för rådsmötet i Luxemburg den 16 oktober. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson deltog.