Ändring av trafikförordningen avseende störst tillåtna längd för fordon med aerodynamiska förarhytter Diarienummer: I2020/01411/TM

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian ändring av trafikförordningen avseende största tillåtna längd för fordon med aerodynamiska förarhytter.

Remissinstanser:

Sista dag att svara på remissen är den 30 juni 2020. 

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.