Remiss från Miljödepartementet

Kungörelse: Ansökan om ändring av tillstånd enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon till uppförande och drift av vindkraftspark vid Kriegers Flak Diarienummer: M2018/02437/Me

Publicerad

Här kan du ta del av den kungörelse gällande ansökan om ändring av tillstånd enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon till uppförande och drift av vindkraftspark vid Kriegers Flak som Miljödepartementet skickat ut.

Regeringen gav den 29 juni 2006 tillstånd enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon att inom område vid Kriegers Flak i södra Östersjön uppföra och driva en gruppstation för vindkraft.  I beslut den 18 december 2014 förlängde regeringen tiden inom vilken byggnations- och anläggningsarbetena skulle vara genomförda till den 1 oktober 2018. 

Vattenfall Vindkraft AB har ansökt om ändrat tillstånd för verksamheten. Ansökan avser ökning av tillåten maximal höjd av vindkraftverken, förlängning av den tid inom vilken byggnations- och anläggningsarbetena ska vara genomförda med mera. Till ansökan har fogats en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga hos aktförvararen Tova Halldén, Trelleborgs kommun, Kommunledningskontoret, Rådhuset, Algatan 13, Trelleborg.

Den som vill yttra sig i ärendet kan göra detta skriftligen till Miljödepartementet, 103 33 Stockholm eller till m.registrator@regeringskansliet.se, senast den 15 juni 2020.

Ärendets diarienummer M2018/02437/Me bör anges.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.