Remiss från Miljödepartementet

Remiss av promemorian Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter Diarienummer: M2020/00083/R

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser Miljödepartementet har remitterat promemorian Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter.

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 30 april 2020. Remisstiden har förlängts till den 11 maj 2020.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.