Remiss Ds 2019:29 Ändrade bestämmelser avseende särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning Diarienummer: A2019/02221/A

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Ds 2019:29 Ändrade bestämmelser avseende särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 6 mars 2020. 

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.