Remiss från Finansdepartementet

Remiss av promemorian Några frågor om clearing av OTC-derivat och om transaktioner för värdepappersfinansiering Diarienummer: Fi2019/04229/V

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av remissinstansernas yttranden som inkommit till Finansdepartementet gällande promemorian Några frågor om clearing av OTC-derivat och om transaktioner för värdepappersfinansiering.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in senast den 20 mars 2020.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.