Remiss av Livsmedelsverkets rapport om nationella anpassningar med anledning av förordning (EU) 2019/787 om spritdrycker m.m. Diarienummer: N2019/02174/JL

Publicerad

Här kan du ta del av remissinstansernas yttranden som inkommit till Näringsdepartementet gällande Livsmedelsverkets rapport Nationella anpassningar med anledning av förordning (EU) 2019/787 om spritdrycker m.m.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remisstiden gick ut den 11 februari 2020.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.