Remiss Ds 2019:18 Digital kommunikation i domstolsprocesser Diarienummer: Ju2019/02632/DOM

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser regeringen har remitterat promemorian Digital kommunikation i domstolsprocesser (Ds 2019:18).

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 13 november 2019.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.