Remiss av Boverkets rapport 2018:17 Lovbefriade åtgärder, utvändiga ändringar och anmälan - analys och förslag Diarienummer: N2018/02780/SPN

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka remissvaren på Boverkets rapport 2018:17 Lovbefriade åtgärder, utvändiga ändringar och anmälan - analys och förslag. Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 1 oktober 2018. Övriga yttranden finns tillgängliga på departementet.

Ladda ner:

Remissinstanser

Askersunds kommun
Blekinge tekniska högskola
Byggherrarna Sverige AB
Chalmers Tekniska Högskola
DHR
Domstolsverket
Faluns kommun
Fastighetsägarna Sverige
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
(Formas)
Fortifikationsverket
Funktionsrätt Sverige
Föreningen för samhällsplanering
Föreningen Sveriges Bygglovgranskare och Byggnadsnämndssekreterare
(FSBS)
Föreningen Sveriges stadsbyggare
Försvarets materielverk (FMV)
Försvarets radioanstalt (FRA)
Försvarsmakten
Göteborgs kommun
Haparanda kommun
Havs- och vattenmyndigheten (HAV)
Hylte kommun
Hässleholms kommun
Höganäs kommun
IQ Samhällsbyggnad
Justitieombudsmannen
Karlsborgs kommun
Karlshamns kommun
Konkurrensverket
Kristinehamns kommun
Kulturmiljö främjandet
Kungl. Tekniska Högskolan
Kvinnors byggforum
Lantmäteriet
Lika Unika, Federationen mänskliga rättigheter för personer med
funktionsnedsättning
Luleå kommun
Länsstyrelsen i Gotlands län
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Malmö kommun
Munkfors kommun
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Mörbylånga kommun
Nacka kommun
Naturvårdsverket
Näringslivets regelnämnd
Olofströms kommun
Piteå kommun
PRO
Regelrådet
Riksantikvarieämbetet
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
Samfundet S:t Erik
Samhällsbyggarna
Sandvikens kommun
Sjöbo kommun
Skåneläns landsting
Skärgårdarnas riksförbund
Smedjebackens kommun
Småkom
Sollefteå kommun
SPF Seniorerna
Statens centrum för arkitektur och design
Statens energimyndighet
Statens fastighetsverk
Statens geotekniska institut (SGI)
Stockholms kommun
Stockholms läns landsting
Sundsvalls kommun
Svea hovrätt, mark- och miljööverdomstolen
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Sveriges Allmännyttiga Bostadsbolag (SABO)
Sveriges Arkitekter
Sveriges Byggindustrier
Sveriges hembygdsförbund
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Sveriges Stadsarkitektförening
Tidaholms kommun
Tierps kommun
Tillväxtverket
Trafikverket
Trä- och möbelföretagen
Ulricehamns kommun
Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen
Upplands Väsby kommun
Uppsala universitet, juridiska fakulteten
Vadstena kommun
Villaägarnas Riksförbund
Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen
Västarvet
Västerås kommun
Örebro läns museum
Östergötlands museum
Österåkers kommun

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.