Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att utreda och föreslå åtgärder för en mer säker, hållbar och effektiv sjöfart Diarienummer: I2020/02188/TM

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Transportstyrelsen att utreda och föreslå åtgärder och kontrollmöjligheter, med särskilt fokus på arbets- och levnadsförhållanden, som kan bidra till en mer säker, hållbar och effektiv sjöfart. För det fall Transportstyrelsen lämnar författningsförslag, ska förslaget följas av en konsekvensutredning i enlighet med förändringen
(2007:1244) om konsekvensutredningar vid regelgivning.

Ladda ner:

Om möjliga åtgärder innebär att Sverige bör driva frågor inom relevanta
internationella organisationer ska även en strategisk plan för respektive
åtgärd tas fram. De strategiska planerna ska följa fastslagna riktlinjer för EU och internationellt arbete hos myndigheten och Regeringskansliet.

Syftet med uppdraget är att Transportstyrelsen, inom ramen för
myndighetens verksamhetsområde och det transportpolitiska hänsynsmålet om säkerhet, ska identifiera och analysera områden där det finns möjlighet till sjösäkerhetshöjande åtgärder, med särskilt fokus på arbets- och levnadsvillkor, samt vid behov lämna förslag på åtgärder som kan bidra till en säker, hållbar och effektiv sjöfart.

Vid genomförandet av uppdraget ska Transportstyrelsen inhämta synpunkter från relevanta myndigheter, organisationer och andra aktörer inom sjöfartsnäringen inklusive transportköpare.

Transportstyrelsen ska redovisa uppdraget senast den 1 maj 2021 till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet).

Pressmeddelande: