Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Förlängning av temporär allmän trafikplikt och uppdrag att upphandla flygtrafik Diarienummer: I2020/02189/TP

Publicerad

Regeringen beslutar, med de justeringar som framgår nedan, att förlänga beslutet den 6 april 2020 om att temporärt införa allmän trafikplikt på åtta flyglinjer och uppdra åt Trafikverket att upphandla flygtrafik (dnr I2020/01051/TP) t.o.m. den 31 december 2020.

Ladda ner:

Det tidigare beslutet om den temporära allmänna trafikplikten kompletteras på följande sätt. Trafikverket ska säkerställa att flygföretag som avser att förändra sitt utbud av kommersiell flygtrafik på ett sätt som påverkar fullgörandet av den allmänna trafikplikten på någon av de berörda flyglinjerna ska meddela Trafikverket det senast 14 dagar före förändring av utbudet. Den allmänna trafikplikten ska motsvara den omfattning som följer av Trafikverkets kompletterande beslut i april 2020 avseende den allmänna trafikplikten för de berörda flyglinjerna.

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att närmare utforma den allmänna trafikplikten i övrigt. Regeringens uppdrag till Trafikverket att upphandla flygtrafik justeras på följande sätt. Trafikverket ska skyndsamt ingå avtal med flygföretag om regelbunden flygtrafik för de linjer där det inte finns förutsättningar för att fullgöra den allmänna trafikplikten genom kommersiell flygtrafik.

Trafikverket ska vidare löpande följa utvecklingen och ha i beredskap att teckna avtal för det fallet att flygtrafiken på någon av de berörda flyglinjerna förändras så att den inte uppfyller kraven i den allmänna trafikplikten. Finansiering av utgifter med anledning av förlängningen av den temporära allmänna trafikplikten och uppdraget att upphandla flygtrafik i enlighet med detta beslut sker inom samma ram om högst 105 miljoner kronor som angivits i regeringens beslut den 6 april 2020.