Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att utvärdera stödet för renovering och energieffektivisering samt att analysera ägarförhållanden på hyresbostadsmarknaden Diarienummer: Fi2020/03080/BB

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen ger Boverket i uppdrag att
− utvärdera det avvecklade stödet för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden,
− analysera vilka styrmedel eller kombinationer av styrmedel som är mest relevanta för att främja renoveringar samt miljö- och
energieffektiviserande åtgärder i det befintliga bostadsbeståndet utan att äventyra hyresgästernas trygghet, och
− lämna förslag på sådana åtgärder som myndigheten bedömer kan
medföra att kostnadseffektiva renoveringar och energieffektiviseringar
genomförs i en högre takt än för närvarande.

Boverket ska redovisa uppdraget till regeringen (Finansdepartementet) senast den 15 januari 2021.