Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att genomföra en upphandling av nattågstrafik genom Sverige och Danmark som bidrar till att det upprättas internationella nattågsförbindelser med dagliga avgångar från Sverige till andra europeiska länder

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att i enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70 upphandla och tilldela avtal om nattågstrafik enligt följande:

Ladda ner:

Dagliga avgångar från Malmö genom Danmark fram till gränsen
mellan Danmark och Tyskland. Trafikverket ska i den utsträckning
myndigheten bedömer att det är möjligt verka för att trafiken
fortsätter på kommersiella grunder efter gränsen mellan Danmark
och Tyskland så att den sammanlagda restiden från Malmö utan byte
uppgår till minst åtta timmar, företrädesvis med slutdestination
Bryssel.

Om myndigheten bedömer att en sådan förlängning inte
kommer att komma till stånd ska myndigheten avbryta
upphandlingen.

Trafiken ska påbörjas senast den 1 augusti 2022, vilket förutsätter ett skyndsamt offentliggörande av avsikten att upphandla trafik, och pågå under högst fyra år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Avgångar från Stockholm genom Danmark fram till gränsen mellan
Danmark och Tyskland. Trafikverket ska i den utsträckning
myndigheten bedömer att det är möjligt verka för att trafiken
fortsätter på kommersiella grunder efter gränsen mellan Danmark
och Tyskland så att den sammanlagda restiden från Stockholm utan
2 (5) byte uppgår till minst 11 timmar, företrädesvis med slutdestination Hamburg.

Denna upphandling ska göras för dagliga avgångar förutom på de delar av året och de enstaka dagar som sammanfaller med befintlig kommersiell trafik. Om myndigheten bedömer att en sådan förlängning inte kommer att komma till stånd ska myndigheten avbryta upphandlingen.Trafiken ska påbörjas senast den 1 augusti 2022, vilket förutsätter ett skyndsamt offentliggörande av avsikten att upphandla trafik, och pågå under högst fyra år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.