Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att genomföra Politikernas trygghetsundersökning för mellanvalsåret 2020 Diarienummer: Ku2020/01153/MD

Publicerad

Regeringen ger Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att kartlägga omfattningen och konsekvenserna av trakasserier, hot och våld mot politiskt förtroendevalda under mellanvalsåret 2020.

Ladda ner:

Resultaten ska så långt det är möjligt redovisas könsuppdelat och jämföras med resultaten från de tidigare kartläggningar som Brå har genomfört och redovisat i rapporten Politikernas trygghetsundersökning (PTU).

Brå ska redovisa uppdraget till regeringen (Kulturdepartementet, med kopia till Justitiedepartementet) senast den 10 november 2021.