Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att utföra en översyn av energikraven i förordningen om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Boverket att utreda om energikraven i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande (investeringsstödsförordningen) är väl avvägda om de beräknas enligt Boverkets nya föreskrifter om energiprestanda som föreslås träda i kraft den 1 juli 2020. Om Boverket anser att kravnivåerna i förordningen inte är väl avvägda ska myndigheten föreslå nya nivåer för både gmndkravet och möjligheten till förhöjt stöd.