Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att göra en översyn av Statens jordbruksverks ekonomiadministrativa processer och rutiner

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Ekonomistyrningsverket att göra översyn av Statens jordbruksverks (Jordbruksverket) ekonomiadministrativa processer och rutiner med fokus på anslagshantering och prognoser.

Ladda ner:

Arbetet ska bidra dels till att Jordbruksverket har en ändamålsenlig återrapportering till regeringen avseende prognos för utbetalningar av EU-stöd från berörda anslag inklusive beställningsbemyndiganden, dels till att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av medel som tilldelas via förvaltningsanslaget samt att myndigheten säkerställer att verksamheten anpassas till tilldelade ramar.

Uppdraget ska redovisas dels som en översyn, dels i form av rekommendationer för att säkerställa att den finansiella kontrollen och redovisningen avseende prognoser för berörda anslag inklusive beställningsbemyndiganden är ändamålsenlig och effektiv.

Jordbruksverket ska se till att Ekonomistyrningsverket får ta del av relevanta underlag och annan information som behövs för att genomföra uppdraget.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) genom en delrapport senast den 30 november 2020 och en slutrapport senast den 28 februari 2021.

Ekonomistyrningsverket får för uppdraget rekvirera högst 1 000 000 kronor för 2020 och högst 300 000 kronor för 2021. Kostnaderna ska belasta anslaget 1:8 Statens jordbruksverk under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.