Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att föreslå ny beloppsgräns samt att se över beslutsordningen vid prövning av förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen (1979:230)

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) att i samråd med länsstyrelserna utreda om det finns behov av att se över i vilka fall ärenden om förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen (1979:230) ska prövas av länsstyrelserna respektive Jordbruksverket. I uppdraget ingår också att föreslå en ny beloppsgräns i 4 § jordförvärvsförordningen och analysera om nuvarande instansordning - som innebär att Jordbruksverket i vissa ärenden beslutar som första instans och i andra ärenden är överprövningsinstans för länsstyrelsernas beslut - fungerar väl eller bör ändras. En analys och en konsekvensbedömning av de förslag som lämnas ska göras, i synnerhet gällande resursbehov för berörda myndigheter.

Ladda ner:

Uppdraget ska skriftligen rapporteras till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 30 oktober 2020. Uppdraget ska utföras inom ram.