Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag att förbereda för att vara förvaltande myndighet och redovisningstjänst för ett nationellt socialfondsprogram för perioden 2021–2027

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) att förbereda och vidta de åtgärder som behövs för att fr.o.m. den 1 januari 2021 vara förvaltande myndighet inklusive redovisningstjänst för ett nationellt program, med åtta regionala handlingsplaner, inom Europeiska socialfonden plus (socialfondsprogram) för perioden 2021–2027.

Ladda ner:

Skälen för regeringens beslut

Europeiska kommissionen presenterade i maj 2018 förslag till förordningar för Europeiska socialfonden plus och ett flertal andra fonder avseende programperioden 2021–2027. Förhandlingar på EU-nivå om dessa förordningar pågår.

Enligt förslagen ska medlemsstaterna för varje operativt program inom fonderna utse en förvaltande myndighet. Dessutom ska en redovisnings­tjänst inrättas, inom den förvaltande myndigheten eller ett annat organ. Redovisningstjänsten tar till del över de uppgifter som attesterande myndighet har i programperioden 2014–2020. Förordningsförslagen avses i stort främja ett bibehållande av befintliga förvaltningssystem.

Ansvaret för att vara förvaltande myndighet för socialfondsprogrammet 2021–2027 bör enligt regeringens mening aviseras tidigt inför programperioden för att säkerställa personalkompetens och en väl fungerande övergång mellan programperioderna.

Svenska ESF-rådet är förvaltande myndighet och attesterande myndighet för det nationella socialfondsprogrammet, och programmet inom Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD), avseende programperioden 2014–2020.

Regeringen uppdrog den 4 april 2019 åt Svenska ESF-rådet att senast den 1 april 2020 lämna ett förslag till nationellt socialfondsprogram för perioden 2021–2027. Myndighetens förslag har inkommit. Det är vidare regeringens avsikt att det inom programmet ska finnas åtta regionala handlingsplaner, enligt samma geografiska indelning som inom socialfondsprogrammet för innevarande programperiod.  

Regeringen anser mot denna bakgrund att Svenska ESF-rådet ska uppdras att förbereda och vidta åtgärder för att vara förvaltande myndighet inklusive redovisningstjänst för socialfondsprogrammet för perioden 2021–2027.