Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Ändring av uppdraget om att förstärka arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö Diarienummer: Fi2020/00942/SPN

Publicerad

Ladda ner:

Med ändring av tidigare beslutat uppdrag om att förstärka arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö (N2018/02273/SPN), förordnar regeringen att Boverket ska redovisa genomfört arbete med anledning av uppdraget till regeringen (Finansdepartementet) senast den 15 oktober 2020.

Boverket ska i sin redovisning redogöra för genomfört arbete samt beskriva de eventuella utmaningar, hinder och behov som myndigheten möter vid genomförandet av uppdraget. Myndigheten ska även, i samråd med Statens centrum för arkitektur och design, Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd, beskriva hur samverkan mellan myndigheterna har utvecklats.

Boverket ska särskilt beskriva hur arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö har integrerats i och eventuellt skapat synergier med annan verksamhet hos myndigheten.

Vidare ska Boverket lämna förslag till inriktning på det fortsatta arbetet med uppdraget.