Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att göra en översyn av de svenska beredskapsflygplatserna Diarienummer: I2019/03414/TP

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att göra en översyn av de svenska beredskapsflygplatserna som syftar till att säkerställa beredskap för att samhällsviktiga lufttransporter ska kunna utföras oavsett tid på dygnet.

Ladda ner:

Översynen syftar till att göra en bedömning av det nuvarande systemets effektivitet, funktionalitet och ändamålsenlighet samt ge förslag till eventuella förändringar.

I översynen ska Trafikverket analysera geografiska förhållanden, kostnader för att fortsatt vidmakthålla ett nät av beredskapsflygplatser för samhällsviktiga luftfartstransporter, systemet med frivilliga överenskommelser mellan staten och flygplatshållare samt för och nackdelar med befintlig finansieringsmodell. 

Trafikverket ska vid genomförandet av uppdraget samverka med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarsmakten, Kust-bevakningen, Polismyndigheten, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Kommunalförbundet Svenskt ambulans-flyg, Swedavia AB, Lapland Airport, Sundsvall Timrå Airport och andra berörda myndigheter och organisationer.