Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-
Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag till Arbetsförmedlingen att betala ut särskilda bidrag till ett antal arbetslöshetskassor

Publicerad

Regeringen får i enlighet med bemyndigande i 93 a § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor besluta om bidrag till arbetslöshetskassor för andra ändamål än statsbidrag för kostnader för ersättning som betalats ut enligt bestämmelser i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Ladda ner:

Med stöd av bemyndigandet beslutar regeringen att bidrag till mindre arbetslöshetskassor som har höga administrativa kostnader ska utgå till de arbetslöshetskassor som framgår av bilagan.

Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att till de i bilagan angivna arbetslöshetskassorna betala ut de belopp som där anges. Utgifterna ska belasta det under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, för budgetåret 2019 uppförda anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, anslagspost 2 Bidrag till arbetslöshetsersättning.