Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att bedöma och vid behov föreslå förebyggande åtgärder för att hindra introduktion och spridning av afrikansk svinpest i Sverige

Publicerad

Regeringsbeslut från den 23 maj. Regeringen uppdrar åt Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) att bedöma och vid behov föreslå förebyggande åtgärder för att hindra introduktion och spridning av afrikansk svinpest (ASF) i Sverige.

Ladda ner:

Bedömningen ska utgå från de rekommendationer som fastställts i samband med den ministerkonferens om ASF som genomfördes inom EU den 19 december 2018 (Statement from the Ministerial conference on "Eradication of African swine fever in the EU and the long-term management of wild hoar populations"). Vid bedömningen ska hänsyn tas till den gemensamma EU-strategi som finns mot ASF (Strategic approach to the management of African Swine Fever for the EU) och de yttranden som avgivits av Efsa i frågan. Hänsyn ska även tas till det yttrande som Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) lämnat till Jordbruksverket den 12 mars 2019 angående i vilken mån den svenska vildsvinsstammens utbredning, storlek respektive täthet påverkar risken för introduktion, etablering och vidare spridning av ASF, samt i förlängningen möjligheten att utrota sjukdomen i Sverige. Vid behov kan även ytterligare underlag användas för bedömningen.

Bedömningen ska omfatta ställningstagande till eventuellt behov av
reduktion och stabilisering av vildsvinsstammen i förebyggande syfte.
Bedömning ska också göras om det finns behov av utökade informationsinsatser eller andra åtgärder för att öka medvetenheten om risk för introduktion och smittspridning. Även behov av eventuella åtgärder för att stärka övervakningen med syfte att snabbt identifiera introduktion av smitta samt eventuella behov av ytterligare biosäkerhetsåtgärder för att förebygga risk för introduktion och smittspridning ska bedömas. Vid behov ska författningsförslag lämnas. Bedömningen ska inkludera en uppskattning av kostnader förknippade med eventuella förslag på åtgärder.

Uppdraget ska genomföras i nära dialog med Naturvårdsverket och SVA. Jordbruksverket ska i möjligaste mån beakta de synpunkter som framförs av nämnda myndigheter. Om Jordbruksverket i någon del inte anser det möjligt att tillgodose de synpunkter som lämnas ska skälen för detta redovisas särskilt. Synpunkter ska vid behov även inhämtas från andra berörda myndigheter och intresseorganisationer.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 oktober 2019.