Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag till Energimarknadsinspektionen att utreda vissa genomförandefrågor gällande det omarbetade förnybartdirektivet Diarienummer: I2019/01688/E

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Energimarknadsinspektionen att utreda hur Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (det omarbetade förnybartdirektivet) kan genomföras.

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Energimarknadsinspektionen att utreda vilka åtgärder som krävs för att genomföra artikel 17 om förfarande för nätanslutning efter enkel anmälan, artikel 21 om egenanvändare av förnybar energi, artikel 22 om gemenskaper för förnybar energi och artikel 24.1 om information till slutkund rörande fjärrvärme och fjärrkyla i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (det omarbetade förnybartdirektivet).

I det fall Energimarknadsinspektionen bedömer att bestämmelser i lag eller förordning är nödvändiga ska konsekvensanalyserade författningsförslag lämnas.

Energimarknadsinspektionen ska vid genomförandet av uppdraget beakta sitt arbete med genomförandet av Europaparlamentets och rådets nya direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el, elmarknadsdirektivet, som ersätter det nu gällande Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG.

Statens energimyndighet ska i de delar som berör myndigheten bistå
Energimarknadsinspektionen med de underlag och analyser som behövs för genomförande av uppdraget, exempelvis i de delar som rör det möjliggörande ramverket i artiklarna 21 och 22.

Energimarknadsinspektionen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 januari 2020.