Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att utreda vissa genomförandefrågor gällande det omarbetade förnybartdirektivet Diarienummer: I2019/01686/E

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens energimyndighet (Energimyndigheten) att utreda hur Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (det omarbetade förnybartdirektivet) kan genomföras.

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Statens energimyndighet (Energimyndigheten) att med anledning av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (det omarbetade förnybartdirektivet) utreda om:

 1. direktivets utökade krav på att utfärda ursprungsgarantier för
  produktion av energi från förnybara energikällor ska tas om hand
  inom det befintliga systemet för utfärdande av ursprungsgarantier för el eller om det finns skäl att ta fram särskilda system för vissa
  energislag exempelvis förnybar gas samt om det är lämpligt att
  utfärda ursprungsgarantier även för produktion av icke-förnybar
  energi,
 2. kontrollen avseende hållbarhetskriterier och kriterier för minskade
  växthusgasutsläpp enligt artikel 30 i direktivet ska tas om hand inom det befintliga systemet för hållbarhetskriterier eller om det finns skäl att ta fram särskilda system för vissa typer av energislag, biobränslen, etc.,
 3. Sverige ska inrätta en nationell databas som är kopplad till den
  unionsdatabas för att spåra flytande och gasformiga drivmedel som
  avses i artikel 28.2 i direktivet och om det finns samordningsvinster
  med nuvarande system för utfärdande av ursprungsgarantier och
  hantering av hållbarhetskriterier vid inrättandet av en sådan databas,
 4. det behövs åtgärder för att genomföra artikel 15 i direktivet om administrativa förfaranden, regler och normer, samt
 5. det behövs åtgärder för att genomföra artikel 18 i direktivet om information och utbildning.

Om förslaget innebär regeländringar ska konsekvenserna av dessa analyseras.