Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att analysera genomförande av tillståndsfrågor i det omarbetade förnybartdirektivet Diarienummer: I2019/01687/E

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket att analysera vilka åtgärder som behövs för att genomföra artikel 16 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (det omarbetade förnybartdirektivet). Vidare ska Naturvårdsverket lämna författningsförslag i den utsträckning som krävs för genomförandet.

Ladda ner:

Inom ramen för uppdraget ska Naturvårdsverket

  • sammanställa vilka typer av anläggningar och tillstånd som omfattas av artikel 16 i det omarbetade förnybartdirektivet,
  • utreda vilken eller vilka myndigheter som kan utses till kontaktpunkt,
  • utreda omfattningen av kontaktpunktens ansvar, dvs. om kontaktpunkten endast ska lämna vägledning eller också hantera olika former av tillståndsansökningar,
  • utreda om kravet på möjligheten att lämna in tillståndsansökan digitalt medför ett behov av regel- eller systemförändring,
  • utreda om tidsgränserna uppfylls eller om dessa medför behov av nya krav eller regler,
  • utreda om ett förenklat anmälningsförfarande bör införas för vissa
    uppgraderingsprojekt,
  • utreda om det finns andra behov av system- eller regelförändringar för att genomföra artikel 16 i det omarbetade förnybartdirektivet, samt
  • utreda vilka konsekvenser de förslag som verket lämnar medför.

Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen, Affärsverket svenska kraftnät, Boverket och länsstyrelserna ska bistå Naturvårdsverket med de underlag och analyser som behövs för genomförande av uppdraget. Naturvårdsverket ska inhämta de underlag och analyser från kommuner som behövs för genomförande av uppdraget.

Naturvårdsverket ska löpande informera Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) om hur arbetet fortskrider. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 januari 2020.