Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att vidta åtgärder för att öka säkerheten vid plankorsningar på den statliga järnvägen Diarienummer: N2019/00388/TIF

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att vidta åtgärder för att öka säkerheten vid plankorsningar på den statliga järnvägen. Trafikverket ska inom befintliga ekonomiska ramar se över hur arbetet för förbättrad säkerhet vid plankorsningar kan bedrivas effektivare i närtid. En analys ska genomföras av de konsekvenser som en eventuell omprioritering medför.

Ladda ner:

Trafikverket ska vid uppdragets genomförande samråda med tågoperatörer och eventuella andra berörda aktörer.

Uppdraget ska ske i dialog med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och slutligt redovisas senast den 31 maj 2019 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).