Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att följa upp etappmålet om ökad gång-, cykel- och kollektivtrafik Diarienummer: N2018/04588/TS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Trafikanalys att följa upp etappmålet inom miljömåls-systemet om ökad gång-, cykel- och kollektivtrafik som regeringen beslutade den 12 april 2018. Målet innebär att andelen person-transporter med gång-, cykel- och kollektivtrafik i Sverige ska vara minst 25 procent 2025, uttryckt i personkilometer, i riktning mot att på sikt fördubbla andelen gång-, cykel-, och kollektivtrafik.

Ladda ner:

I uppdraget ingår även att ta fram en plan för den metodutveckling som krävs för att uppföljningen av gång-, cykel- och kollektivtrafik ska ha kvalitet som är tillräckligt bra för att mål för gång-, cykel- och kollektivtrafik ska kunna följas upp över tid.

I uppdraget ingår dessutom att utifrån de skilda förutsättningarna som råder i kommunerna, till exempel utifrån befolkningsmängd eller befolknings-täthet, föreslå indikativa målnivåer för kommuner med olika förutsättningar.

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) ska bistå Trafikanalys i arbetet.

Trafikanalys ska redovisa den del av uppdraget som rör planen och de indikativa målnivåerna till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 april 2019.

Trafikanalys ska årligen redovisa uppföljningen av etappmålet till Naturvårdsverket som en del i arbetet med den årliga uppföljningen av miljömålen. Trafikanalys ska samråda med Naturvårdsverket om vilken rapportering som behövs inför den årliga uppföljningen samt tidplan för denna. Trafikanalys ska samtidigt som inrapportering sker till Naturvårds-verket även redovisa uppföljningen av etappmålet till Regeringskansliet (Näringsdepartement), dock senast den 15 april årligen.