Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att analysera om och var längre lastbilar bör tillåtas på det svenska vägnätet Diarienummer: N2018/04593/MRT

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att analysera om och var längre lastbilar bör tillåtas på det svenska vägnätet i syfte att öka transporteffektiviteten och minska godstransporternas klimatpåverkan.

Ladda ner:

I analysen ska Trafikverket belysa hur ett införande av längre fordon påverkar möjligheterna att nå de transportpolitiska målen, inklusive ökad kapacitet, minskad klimat- och miljöpåverkan samt nollvisionen om antalet döda och allvarligt skadade i trafiken. Kostnader för införandet och sam-hällsekonomiska effekter ska redovisas. Trafikverket ska även analysera hur ett införande av långa fordon påverkar möjligheterna att flytta långväga godstransporter från väg till järnväg och sjöfart.

Trafikverket ska vidare analysera och bedöma möjligheterna att trafikera det befintliga allmänna vägnätet med längre fordon. I analysen ska gemensamma EU-regler om fordons mått beaktas. Trafikverket ska, om myndigheten finner det lämpligt, föreslå hur längre fordon kan införas på ett sätt som bidrar till ökad transporteffektivitet, minskad klimat- och miljöpåverkan och ökad intermodalitet och som inte påverkar trafiksäkerheten negativt.

Trafikverket ska i samråd med Transportstyrelsen ta fram förslag på nödvändiga författningsändringar.

Vid genomförandet av uppdraget ska Trafikverket inhämta synpunkter från Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och andra relevanta myndigheter. Trafikverket ska också föra en dialog om uppdraget med Nationella godstransportrådet och andra berörda aktörer.

Trafikverket ska vid de tidpunkter och i den form som bestäms i dialog med det nationella godstransportrådet och Trafikanalys informera dem om arbetet.

Trafikverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2019.