Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att intensifiera arbetet med att främja intermodala järnvägstransporter Diarienummer: N2018/04483/TS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att intensifiera arbetet med att främja intermodala järnvägstransporter i syfte att öka andelen godstransporter på järnväg.

Ladda ner:

Inom ramen för uppdraget ska Trafikverket:

  1. Initiera och främja samverkan mellan berörda aktörer. Föra dialog med transportköpare, speditörer, företag som driver kombiterminaler, transportföretag, hamnbolag, kommuner, företag som utvecklar och tillhandahåller teknik för omlastning och andra relevanta aktörer om möjligheterna att på olika sätt få till stånd en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg.

  2. Identifiera och sprida information och kunskap om innovativa lösningar och ny teknik som kan bidra till fler intermodala godstransporter som inkluderar järnväg, inklusive automatiserad omlastning.

  3. Identifiera eventuella hinder för ökad omlastning till järnväg, samt analysera och föreslå hur ökad intermodalitet kan stimuleras, exempelvis med nya tekniska lösningar.

Trafikverket ska utgå från egna och andra relevanta aktörers erfarenheter från arbete med att introducera ny teknik inom andra trafikslag.

Vid genomförandet av uppdraget ska Trafikverket inhämta synpunkter från Transportstyrelsen, Verket för innovationssystem, Statens vägtransport-forskningsinstitut (VTI) och andra relevanta myndigheter.

Trafikverket ska vid de tidpunkter och i den form som bestäms i dialog med Nationella godstransportrådet och Trafikanalys informera rådet om arbetet.

För genomförandet av uppdraget får Trafikverket använda 2 miljoner kronor under 2019, 1 miljon kronor under 2020 och 1 miljon kronor under 2021. Utgifterna ska belasta det under utgiftsområde 22 Kommunikationer uppförda anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur, anslagsposten 12.1 Planering, stöd och myndighetsstyrning.

Trafikverket ska redovisa den del av uppdraget som rör analys av eventuella hinder mm. till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 december 2019.

Trafikverket ska årligen, senast vid utgången av mars månad, redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Trafikverket ska slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 december 2021.