Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Statens kulturråd att främja utgivning och spridning av litteratur på nationella minoritetsspråk Diarienummer: Ku2017/02332/DISK

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens kulturråd (Kulturrådet) att under perioden 2017–2019 genomföra insatser som har till syfte att främja utgivning och spridning av litteratur på de nationella minoritetsspråken. Kulturrådet ska besluta om uppdragets närmare genomförande i samråd med företrädare för de nationella minoriteterna.

Ladda ner:

Kulturrådet ska senast den 20 mars 2018 redovisa hur uppdraget är planerat att genomföras, och vilka resultat som förväntas, till Regeringskansliet (Kulturdepartementet). Därefter ska Kulturrådet redovisa uppdragets genomförande den 1 mars 2019 och 2020 till Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget med kopia till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).