Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag till Trafikanalys att utveckla metoder för uppföljning av cykeltrafik Diarienummer: N2017/03128/TS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Trafikanalys att ta fram en enhetlig metod för systematiska mätningar av cykeltrafik på lokal och regional nivå, att lämna förslag på hur en enhetlig tillämpning kan främjas samt att formulera möjliga målsättningar för ökad cykling på nationell nivå.

Ladda ner:

I arbetet med att uppnå ett hållbart transportsystem är det angeläget att
förutsättningarna att välja gång, cykel och kollektivtrafik stärks. Ett ökat
cyklande har betydelse både för det övergripande transportpolitiska målet samt funktionsmålet om tillgänglighet och hänsynsmålet för säkerhet, miljö och hälsa, samt för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

Regeringen vill främja ett ökat säkert cyklande i hela landet. Det finns både statliga, kommunala och enskilda väghållare som har ansvar för gång- och cykelvägar. Samtliga aktörer på respektive nivå måste verka för att förbättra förutsättningarna för att välja gång och cykel.
I dagsläget är kunskapsläget om huruvida cyklandet minskar eller ökar på lokal nivå bristfälligt. Uppföljning och tillämpning av mätmetoder behöver förbättras. För att kunna följa hur cyklingen utvecklas vill regeringen därför förbättra förutsättningarna för uppföljning om cykling på lokal och regional nivå.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 december 2017.