Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Statens skolverk om insatser för att öka kunskapen i skolan om den nationella minoriteten romer Diarienummer: Ku2016/01673/DISK

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Statens skolverk (Skolverket) att genomföra insatser för att öka kunskapen i skolan om de nationella minoriteterna, med fokus på romer.

I uppdraget ingår att

- Sprida information och kunskap via befintliga kanaler, exempelvis genom nätverk för ämneslärare eller läs- och skrivutvecklare, myndighetens webbplats och nyhetsbrev.

- Genomföra en riktad insats till ett antal kommuner som innebär att lärare och utvecklingsledare får kunskapsstöd och nätverk för sitt arbete med att öka kunskapen om de nationella minoriteterna, med fokus på romer. I insatsen ingår att undersöka vilken form av stöd som de kommuner som har ett pågående arbete för romsk inkludering har, för att därefter ta fram och erbjuda ett stödpaket för ändamålet.

Skolverket ska senast den 1 mars varje år under perioden 2017–2019 redovisa uppdraget till Länsstyrelsen i Stockholms län med kopia till Regeringskansliet (Kulturdepartementet och Utbildningsdepartementet).

Regeringens strategi för romsk inkludering

Strategins övergripande mål är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom. Under 2012–2015 har ett antal åtgärder inom ramen för strategin genomförts av myndigheter, kommuner och civila samhället.

I budgetpropositionen för 2016 konstateras att arbetet bör fortsätta och att 58 miljoner kronor bör avsättas under 2016–2019 för det fortsatta genomförandet av strategin.