Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Statens kulturråd om insatser för romsk kultur Diarienummer: Ku2016/01437/DISK

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens kulturråd (Kulturrådet) att genomföra insatser som har till syfte att stärka romska kulturaktörer och deras samarbete med olika kulturinstitutioner.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att

– genomföra dialogmöten på regional nivå mellan romska kulturaktörer på lokal, regional och nationell nivå och etablerade kulturinstitutioner. Syftet är att utifrån goda exempel på samarbeten inspirera till nya och att informera om möjligheterna till bidrag för olika kulturverksamheter.

– fördela särskilda medel för romsk kulturverksamhet inom ramen för stödet till nationella minoriteters kulturverksamhet. Verksamheter som innebär samarbete med andra kulturaktörer ska särskilt uppmuntras.

Uppdraget ska genomföras i samråd med romska företrädare.

Kulturrådet ska senast den 1 mars varje år under perioden 2017–2019 redovisa uppdraget till Länsstyrelsen i Stockholms län med kopia till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

Regeringens strategi för romsk inkludering

Strategins övergripande mål är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom. Under 2012–2015 har ett antal åtgärder inom ramen för strategin genomförts av myndigheter, kommuner och civila samhället.

I budgetpropositionen för 2016 konstateras att arbetet bör fortsätta och att 58 miljoner kronor bör avsättas under 2016–2019 för det fortsatta genomförandet av strategin.