Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Socialstyrelsen om romsk inkludering Diarienummer: Ku2016/01242/DISK

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att genomföra en utbildningsinsats riktad till socialtjänsten om bemötande och inkluderande arbetssätt med särskilt fokus på romer.

Ladda ner:

Insatsen ska utgå från det utbildningsmaterial som Socialstyrelsen tidigare tagit fram inom ramen för arbetet med romsk inkludering (Ku2016/00697/DISK).

Socialstyrelsen ska även genomföra ett utvecklingsarbete angående frågan om omhändertagande av romska barn. Syftet är att få kunskap om vilket behov av stöd som socialtjänsten har för att förebygga omhändertaganden, kunna ge relevant stöd till romska barn och deras föräldrar vid omhändertaganden och säkerställa romska barns rättigheter i dessa sammanhang.

Socialstyrelsen ska särskilt verka för att involvera romska kvinnor i arbetet. Uppdraget ska genomföras i nära samverkan med romska sakkunniga inom området social omsorg.

Socialstyrelsen ska senast den 1 mars varje år 2017–2019 redovisa uppdraget till Länsstyrelsen i Stockholms län med kopia till Regeringskansliet (Kulturdepartementet och Socialdepartementet).

Regeringens strategi för romsk inkludering

Strategins övergripande mål är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom. Under 2012–2015 har ett antal åtgärder inom ramen för strategin genomförts av myndigheter, kommuner och civila samhället.

I budgetpropositionen för 2016 konstateras att arbetet bör fortsätta och att 58 miljoner kronor bör avsättas under 2016–2019 för det fortsatta genomförandet av strategin.