Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor om stöd till romska organisationer Diarienummer: Ku2016/01243/DISK

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att 2016–2019 genomföra insatser som ska bidra till att förbättra förutsättningarna för romers engagemang i det civila samhället och för romska organisationers deltagande i samhällslivet, däribland i arbetet för romsk inkludering.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att genomföra utbildning i föreningsteknik och erfarenhetsutbyte mellan romska och icke-romska organisationer.

I genomförandet av uppdraget ska myndigheten särskilt uppmuntra romska flickors och kvinnors deltagande. Uppdraget ska genomföras efter samråd med romska representanter.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska senast den 15 mars varje år 2017–2020 redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet och Utbildningsdepartementet).

Regeringens strategi för romsk inkludering

Strategins övergripande mål är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom. Under 2012–2015 har ett antal åtgärder inom ramen för strategin genomförts av myndigheter, kommuner och civila samhället.

I budgetpropositionen för 2016 konstateras att arbetet bör fortsätta och att 58 miljoner kronor bör avsättas under 2016–2019 för det fortsatta genomförandet av strategin.