Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Länsstyrelsen i Stockholms län om stöd till romska hälsoinspiratörer Diarienummer: Ku2016/01676/DISK

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Länsstyrelsen i Stockholms län att genomföra insatser för att utbilda romska hälsoinspiratörer. Arbetet ska utgå från den modell som använts vid tidigare insatser med hälsoinspiratörer för rådgivning till romska flickor och kvinnor (Ku2015/00015/DISK). Insatserna ska inkludera frågor som rör kvinnohälsa och riktas till romer, såväl flickor och kvinnor som pojkar och män.

I uppdraget ingår att genom samverkan med regioner, landsting och kommuner undersöka möjligheterna att nå långsiktighet i arbetet.

Uppdraget ska genomföras i samarbete med Romska ungdomsförbundet.

Länsstyrelsen i Stockholms län ska delredovisa uppdraget senast den 1 mars 2017 och lämna en slutredovisning av uppdraget senast den 1 mars 2018 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

Regeringens strategi för romsk inkludering

Strategins övergripande mål är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom. Under 2012–2015 har ett antal åtgärder inom ramen för strategin genomförts av myndigheter, kommuner och civila samhället.

I budgetpropositionen för 2016 konstateras att arbetet bör fortsätta och att 58 miljoner kronor bör avsättas under 2016–2019 för det fortsatta genomförandet av strategin.