Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Institutet för språk och folkminnen att genomföra insatser för att bevara och synliggöra det romska språket och kulturarvet Diarienummer: Ku2016/01438/DISK

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Institutet för språk och folkminnen att genomföra insatser som har till syfte att bevara den romska språkvarieteten resanderomani för nutida och framtida bruk och synliggöra det romska immateriella kulturarvet.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att

– samla in, dokumentera och bevara muntliga aspekter av resanderomani så att den kunskap som finns kvar blir tillgänglig för nutida och framtida bruk, bl.a. för forskning och språkundervisning. I insatsen ingår att genomföra samtalsgrupper och individuella samtal med talare av resanderomani samt kartlägga tidigare och pågående insatser för den aktuella språkgruppen.

– genomföra en insats för att öka den romska minoritetens delaktighet i det nationella arbetet med Unescos konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet, så att romskt kulturarv blir representerat i den svenska förteckningen över immateriellt kulturarv. Syftet är att öka kunskapen om romskt kulturarv i Sverige och nå en bredare förankring för konventionsarbetet bland romer. I insatsen ingår att engagera romska företrädare och utövare i förteckningsarbetet.

Institutet för språk och folkminnen ska delredovisa uppdraget senast den 1 mars 2017 och lämna en slutredovisning av uppdraget senast den 1 mars 2018 till Länsstyrelsen i Stockholms län med kopia till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

Regeringens strategi för romsk inkludering

Strategins övergripande mål är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom. Under 2012–2015 har ett antal åtgärder inom ramen för strategin genomförts av myndigheter, kommuner och civila samhället.

I budgetpropositionen för 2016 konstateras att arbetet bör fortsätta och att 58 miljoner kronor bör avsättas under 2016–2019 för det fortsatta genomförandet av strategin.