Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Boverket om romsk inkludering Diarienummer: Ku2016/01141/DISK

Publicerad

Den 16 februari 2012 beslutade regeringen skrivelsen En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012–2032 (skr. 2011/12:56). Bostad är ett av sex utpekade områden i strategin, som utgör en förstärkning av politiken för Sveriges nationella minoriteter.

Ladda ner:

Regeringen beslutar att ge Boverket i uppdrag att genomföra en insats för att motverka diskriminering av romer på bostadsmarknaden 2016–2018.

I uppdraget ingår att skapa ett nätverk med romska representanter, fastighetsägare och hyresvärdar och att tillsammans med nätverket ta fram ett vägledningsmaterial riktat till fastighetsägare och hyresvärdar. Boverket ska även stödja nätverket i arbetet med att utifrån materialet genomföra kunskapshöjande insatser. Syftet är att öka kunskapen om romers situation på bostadsmarknaden och motverka diskriminering.

Boverket ska genomföra arbetet i samverkan med Länsstyrelsen i Stockholms län, romska representanter och efter samråd med Diskrimineringsombudsmannen.

Boverket ska senast den 1 mars varje år under perioden 2017–2019 redovisa uppdraget till Länsstyrelsen i Stockholms län med kopia till Regeringskansliet (Kulturdepartementet och Näringsdepartementet).