Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag till ESF-rådet att medverka i genomförandet av EUs strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan Diarienummer: A2016/00065/A

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) att aktivt bidra till att genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) i enlighet med kommissionens handlingsplan KOM(2009)248 i sin uppdaterade form den 10 september 2015 genom SWD(2015)177.

Ladda ner:

Svenska ESF-rådet ska redogöra för vilka delmål i strategin som berör myndighetens verksamhetsområde närmast och hur myndigheten verkar genom strategin för att nå dessa mål. Svenska ESF-rådet ska även beakta närliggande områden som faller under annan myndighets huvudsakliga verksamhetsområde. Svenska ESF-rådet ska specificera de delmål där myndigheten bedömer att ett samarbete behöver inledas med annan myndighet och redogöra för hur en sådan samverkan ska ske.

Svenska ESF-rådet ska redogöra för hur strategin beaktas i genom-förandet av de EU:s struktur- och investeringsfondsprogram för vilka myndigheten ansvarar.

Svenska ESF-rådet ska senast den 31 mars 2016 inkomma med ovanstående redogörelse till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).