Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att redovisa bidrag till genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen Diarienummer: N2016/00266/SUN

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen uppdrar åt Statens veterinärmedicinska anstalt att i tillämpliga delar redogöra för sitt bidrag till genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) i enlighet med Europeiska kommissionens handlingsplan om Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen, KOM(2009)248, i sin uppdaterade form den 10 september 2015, SWD(2015)177, nedan kallad Östersjöstrategin. Statens veterinärmedicinska anstalt ska redogöra för vilka delmål i strategin som berör myndighetens verksamhetsområde och hur myndigheten inom sitt ansvarsområde har verkat för att nå dessa mål. Ovanstående redogörelser ska lämnas den 31 mars 2016 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Ladda ner:

Statens veterinärmedicinska anstalt ska inom ramen för sin ordinarie verksamhet och aktiviteter som bedöms stödja Östersjöstrategin årligen senast den 31 januari 2017, 2018, 2019 och 2020 lämna en redovisning till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med kopia till Tillväxtverket över hur myndighetens arbete har bidragit till genomförandet av Östersjöstrategin föregående kalenderår. Av redovisningen ska framgå vilka delmål i strategin som myndigheten förhåller sig till, om och i så fall vilka samarbeten myndigheten har ingått och eventuella projekt som myndigheten deltar i.

I det fall ett projekt eller verksamhet som myndigheten ansvarat för har avslutats, ska en slutredovisning av uppdraget ske i denna del.

Skälen för regeringens beslut

Östersjöstrategin framhåller vikten av ett integrerat arbetssätt på alla nivåer i och mellan Östersjöländerna för att nå målen med strategin.

I regeringens skrivelse "Ny inriktning för EU:s strategi för Östersjöregionen" (skr. 2013/14:29) redogör regeringen för sin syn på strategin och dess genomförande.

För att genomföra strategin bedömer regeringen att myndigheter bör ha ett stort ansvar på nationell nivå. Det nationella genomförandet bör ta sin utgångspunkt i ett gränsöverskridande och makroregionalt perspektiv. Likaledes bör tvärsektoriell samverkan mellan myndigheter, liksom myndigheternas engagemang på internationell, regional och lokal nivå förstärkas.