Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen Diarienummer: N2016/00268/SUN

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen uppdrar åt Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) att aktivt bidra till att genomföra Europeiska unionens strategi för Öster-sjöregionen (EUSBSR) i enlighet med Europeiska kommissionens handlingsplan om Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen, KOM(2009)248, i sin uppdaterade form den 10 september 2015 genom SWD(2015)177, nedan kallad Östersjöstrategin.

Ladda ner:

Jordbruksverket ska redogöra för vilka delmål i strategin som berör myndighetens verksamhetsområde närmast och hur myndigheten verkar genom strategin för att nå dessa mål. Myndigheten ska även beakta näraliggande områden som faller under annan myndighets huvudsakliga verksamhetsområde. Myndigheten ska specificera de delmål där myndig­heten bedömer att ett samarbete behöver inledas med annan myndighet och redogöra för hur en sådan samverkan ska ske. Synergier ska också sökas med En svensk maritim strategi – för människor, jobb och miljö (regeringens beslut den 27 augusti 2015, dnr N2015/06135/MRT).

Redovisningen ska, med utgångspunkt från regeringens och Europeiska unionens mål och prioriteringar i genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken och den gemensamma jordbrukspolitiken, särskilt rele­vanta EU-program (Europeiska havs- och fiskerifonden och Landsbygds­programmet), omfatta bedömd respektive faktisk nytta och resultat för den egna myndigheten, annan offentlig förvaltning samt näringsliv. Resultaten kan med fördel förtydligas med exempel från olika aktiviteter och projekt.

Jordbruksverket ska utse en policysamordnare för policyområde PA Bioekonomi/fiskeri, vilket även inkluderar vattenbruk. Policysamordnaren ska genomföra sitt uppdrag i enlighet med riktlinjerna i Europeiska kommissionens handlingsplan. Med stöd av Regeringskansliet företräder policysamordnaren Sverige i detta samordningsarbete.

Jordbruksverket ska löpande inom ramen för sina respektive verksamhets­områden:

– bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet), med underlag, information och förslag när det gäller att ta fram svenska positioner,

– bidra till att utveckla effektiva former för internationell och tvärsektoriell samverkan i Östersjöregionen mellan relevanta myndigheter, regionala och lokala aktörer och näringsliv för ett framgångs­rikt genomförande av Östersjöstrategin,

– samverka och samråda med relevanta myndigheter och organisationer i Östersjöregionen samt med Europeiska kommissionen i genomförandet av sitt uppdrag,

– i förekommande fall beakta och verka för synergier med uppdragen att bidra till regionalt tillväxtarbete och genomförandet av En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 (regeringens beslut den 9 juli 2015, dnr N2015/05297/RT),

– beakta och främja jämställdhet mellan kvinnor och män i alla led av Östersjöstrategins genomförande,

– verka för insatser eller samarbetsprojekt inom sina respektive verksam­hetsområden för att bidra till strategins mål,

– redogöra för vilka finansieringskällor som kan vara aktuella för sitt engagemang inom ramen för strategin. Såväl EU:s stödpro­gram som andra nationella eller externa finansieringskällor ska beaktas,

– i förekommande fall redogöra för möjligheten att föra samman olika finansieringskällor tillsammans med en annan myndighet för att finansiera projekt eller initiativ för att nå strategins mål, samt

– redogöra för hur EU:s struktur- och investeringsfondsprogram som myndigheten ansvarar för har bidragit till strategins genom­förande. I sin redovisning ska myndigheten i förekommande fall föreslå åtgär­der för att förbättra programmens bidrag till att nå strategins mål.

Jordbruksverket ska årligen senast den 31 januari 2017, 2018, 2019 och 2020 lämna en redovisning till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med kopia till Tillväxtverket över genomförandet av uppdraget från före­gående kalenderår. Av redovisningen ska framgå hur myndigheten har genomfört sitt uppdrag, vilka delmål i strategin som myndigheten för­håller sig till, vilka samarbeten myndigheten har ingått, projekt som myndigheten deltar i och hur arbetet kan utvecklas.

I det fall ett projekt eller verksamhet som myndigheten ansvarat för har avslutats, ska en slutredovisning av uppdraget ske i denna del.

Skälen för regeringens beslut

Östersjöstrategin framhåller vikten av ett integrerat arbetssätt på alla nivåer i och mellan Östersjöländerna för att nå målen med strategin.

I regeringens skrivelse "Ny inriktning för EU:s strategi för Östersjöregionen" (skr. 2013/14:29) redogör regeringen för sin syn på strategin och dess genomförande.

För att genomföra strategin bedömer regeringen att myndigheter bör ha ett stort ansvar på nationell nivå. Det nationella genomförandet bör ta sin utgångspunkt i ett gränsöverskridande och makroregionalt perspek­tiv. Likaledes bör tvärsektoriell samverkan mellan myndigheter, liksom myndigheternas engagemang på internationell, regional och lokal nivå förstärkas.