Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen Diarienummer: N2016/00269/SK

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen uppdrar åt Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) att aktivt bidra till att genomföra Europeiska unionens strategi för Östersjö-regionen (EUSBSR) i enlighet med Europeiska kommissionens handlingsplan om Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen, KOM(2009)248, i sin uppdaterade form den 10 september 2015 genom SWD (2015)177, nedan kallad Östersjöstrategin.

Ladda ner:

SLU ska redogöra för vilka delmål i strategin som berör myndighetens verksamhetsområde närmast och hur myndigheten verkar genom Östersjöstrategin för att nå dessa mål. Myndigheten ska även beakta näraliggande områden som faller under annan myndighets huvudsakliga verksamhetsområde. Myndigheten ska specificera de delmål där myndig-heten bedömer att ett samarbete behöver inledas med annan myndighet och redogöra för hur en sådan samverkan ska ske.

SLU ska speciellt rikta sitt bidrag till Östersjöstrategin inom följande områden:

– Uthålligt nyttjande av naturresurser med fokus på interaktionen mellan land, kust och hav samt påverkan på miljön och cirkulär ekonomi.

– Stads- och landsbygdsutveckling med betoning på samspelet mellan stad och land, fysisk planering, landskapsplanering och lokalt ledd utveckling.

– Biosäkerhet med betoning på övervakning, kontroll av invasiva arter och bekämpning av allvarliga smittsamma djursjukdomar.

– Material och energibärare baserade på förnybara råvaror som motor för tillväxt inom bioekonomin.

SLU ska särskilt redogöra för möjligheten att skapa synergier med genomförandet av En svensk maritim strategi – för människor, jobb och miljö (regeringens beslut den 27 augusti 2015, dnr N2015/06135/MRT) i arbetet med att genomföra Östersjöstrategin.

SLU ska löpande inom ramen för sina respektive verksamhetsområden

– bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med underlag, information och förslag när det gäller att ta fram svenska positioner,

– samverka och samråda med relevanta myndigheter och organisationer i Östersjöregionen samt med Europeiska kommissionen i genomförandet av sitt uppdrag,

– verka för insatser eller samarbetsprojekt inom sitt verksamhetsområde för att bidra till strategins mål,

– redogöra för vilka finansieringskällor som kan vara aktuella för myndighetens engagemang inom ramen för strategin. Såväl EU:s stödprogram som andra nationella eller externa finansierings-källor ska beaktas, samt

– i förekommande fall, redogöra för möjligheten att föra samman olika finansieringskällor tillsammans med en annan myndighet för att finansiera projekt eller initiativ för att nå strategins mål.

SLU ska årligen senast den 31 januari 2017, 2018, 2019 och 2020 lämna en redovisning till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med kopia till Tillväxtverket över genomförandet av uppdraget från föregående kalenderår. Av redovisningen ska framgå hur myndigheten har genom-fört sitt uppdrag, vilka delmål i strategin som myndigheten förhåller sig till, vilka samarbeten myndigheten har ingått, projekt som myndigheten deltar i och hur arbetet kan utvecklas.

I det fall ett projekt eller en verksamhet som myndigheten ansvarat för har avslutats, ska en slutredovisning av uppdraget ske i denna del.

Skälen för regeringens beslut

Östersjöstrategin framhåller vikten av ett integrerat arbetssätt på alla nivåer i och mellan Östersjöländerna för att nå målen med strategin.

I regeringens skrivelse "Ny inriktning för EU:s strategi för Östersjöregionen" (skr. 2013/14:29) redogör regeringen för sin syn på strategin och dess genomförande.

För att genomföra strategin bedömer regeringen att myndigheter bör ha ett stort ansvar på nationell nivå. Det nationella genomförandet bör ta sin utgångspunkt i ett gränsöverskridande och makroregionalt perspektiv. Likaledes bör tvärsektoriell samverkan mellan myndigheter, liksom myndigheternas engagemang på internationell, regional och lokal nivå förstärkas.